This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie
Warm pleidooi voor vermindering papierberg!

Opinie

Warm pleidooi voor vermindering papierberg!

Administratieve vereenvoudiging is één van mijn stokpaardjes in het Vlaams Parlement. Het vereenvoudigen van diverse ingewikkelde procedures, absurde regels en onduidelijke papieren brengt enorm veel voordelen met zich mee voor de overheid, de bedrijfswereld en last but not least de burger: tijdswinst, minder lasten, hogere productiviteit, minder fouten, uitsparen van onnodige verplaatsingen, enzoverder.

Zoveel concrete projecten onze staatssecretaris Vincent van Quickenborne reeds gerealiseerd heeft op federaal niveau, zo weinig gebeurd er op Vlaams niveau. Ik beschouw het als één van mijn voornaamste taken om de Vlaamse regering op geregelde tijdstippen aan te manen tot vermindering van alle administratieve lasten. De laatste maanden heb ik daarom een lans gebroken voor de afschaffing van de Plus-3-Pas, de opheffing van polderbelasting voor particulieren, de vereenvoudiging van de logementsfiches en het versnellen van de digitale uitwisseling stedenbouwkundige vergunningen.

Na lang actie te voeren werd de Plus-3-Pas op mijn aandringen eindelijk afgeschaft. 55-plussers hoeven niet langer een aanvraagformulier en pasfoto in te dienen bij het hun gemeentebestuur. Voortaan volstaat het tonen van de identiteitskaart om recht te krijgen op een verminderde toegangsprijs bij allerhande culturele evenementen. Heel wat mensen waren trouwens niet op de hoogte van het bestaan van de Plus-3-Pas en zagen dan ook de korting aan hun neus voorbijgaan.

Sommigen onder ons krijgen jaarlijks een aanslagbiljet in de bus afkomstig van één van de 104 Besturen van Polders en Wateringen. Vaak gaat het om belachelijk kleine bedragen, in veel gevallen slechts 5 euro (!). Dit dekt volgens mij nauwelijks de administratieve kosten die gepaard gaan met het innen van deze belasting. Daarom pleit ik aan de hand van dotaties voor een efficiëntere financiering van deze besturen, die trouwens zeer nuttig werk verrichten voor het beheer van onze waterhuishouding, denk maar aan het beveiligen van onze grond tegen overstromingen. Samen met mijn federale collega in de Kamer fractievoorzitter Fons Borginon blijf ik deze materie op de voet volgen.

Logementsfiches zijn zo omslachtig dat ze heel wat hoteluitbaters in het toeristische hoogseizoen tot wanhoop drijven. Elke logementhouder is verplicht om de identiteitsgegevens van elke gast die er de nacht doorbrengt handmatig op een speciale dubbele kaart te noteren. Vervolgens verwerkt hij of zij deze gegevens nog eens in zijn eigen administratief bestand. Dagelijks moet hij of zij zich naar de politie begeven die dan op haar beurt de data verwerkt, ditmaal om te checken of de gasten al dan niet geseind worden. Het ligt voor de hand dat deze handelswijze (éénmaal manueel en tweemaal in een geautomatiseerd bestand noteren) tot fouten leidt en erg arbeidsintensief is. Sommige hotels werven tijdens de zomer zelfs een jobstudent aan louter voor het invullen en verwerken van de fiches. Het kostenplaatje van deze procedure bedraagt jaarlijks vlak de 9 en 10,8 miljoen euro! Vlaams Minister van toerisme, Geert Bourgeois, heeft mij alvast beloofd om zo snel mogelijk werk te maken van vereenvoudiging, onder meer aan de hand van de elektronische identiteitskaart.

Het is de bedoeling dat u in de toekomst uw aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal kunt indienen. Voor een goede dienstverlening door de overheid dient ze zich natuurlijk ook intern aan te passen. In 2003 werd er daarom binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een werkgroep ‘digitale uitwisseling van dossiergegevens’ opgericht met als doel een uitwisselingsstructuur uit te bouwen zodat de verschillende diensten dossiers sneller en efficiënter aan elkaar kunnen overmaken voor advies en controle. Belangrijkste voordelen hiervan zijn tijdswinst (gegevens dienen slechts 1 maal ingegeven te worden), reductie van fouten en betere dienstverlening naar de burger en bedrijfswereld toe. Sinds april 2005, met andere woorden meer dan een jaar geleden, blijft het stil rond de werkgroep. Daarom dring ik er op aan dat er snel werk gemaakt wordt van deze digitale uitwisselingsstructuur.

Ook in de toekomst blijf ik ijveren voor meer concrete realisaties betreft administratieve vereenvoudiging op Vlaams niveau. Er is nog veel werk aan de winkel om het de overheid, zakenman en burger gemakkelijker te maken!

Gepubliceerd op: 01-06-2006


Terug naar overzicht