This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Nieuws ›› Persmededelingen
Steden en gemeenten krijgen meer vrijheid in hun personeelsbeleid

Persmededelingen

Steden en gemeenten krijgen meer vrijheid in hun personeelsbeleid

De commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement heeft vandaag een decreet goedgekeurd dat steden en gemeenten veel meer autonomie geeft inzake personeelsbeleid. “Een goede zaak,” zeggen Vlaamse volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester en Mercedes Van Volcem. “Het decreet past in het beleid van deze regering om lokale besturen meer autonomie te geven. We maken komaf met de Keizer Koster-mentaliteit en geven vertrouwen aan onze steden, gemeenten en OCMW’s.”

Het decreet wijzigt het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet. “De belangrijkste wijzigingen gaan over het personeel van de lokale besturen. Zij zullen door dit decreet een flexibeler personeelsbeleid kunnen voeren en meer vrijheid krijgen inzake hun personeelsbeleid. Als je weet dat personeelsuitgaven gemiddeld de helft uitmaken van de exploitatieuitgaven van de gemeenten, betekent dit ook een grotere financiële autonomie voor steden en gemeenten.”

Vrije keuze tussen statutaire of contractuele tewerkstelling

Een belangrijke vernieuwing in het decreet is de vrije keuze tussen statutaire en contractuele tewerkstelling. “Voortaan kunnen de lokale besturen het dienstverband waarin zij een personeelslid tewerkstellen vrij kiezen. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag die bij vele lokale besturen leeft. Statutaire tewerkstelling wordt weliswaar niet afgeschaft, maar steden, gemeenten en OCMW’s kunnen nu zelf bepalen welke functies ze statutair of contractueel maken, naargelang hun eigen behoeften en prioriteiten.”

Een andere nieuwigheid is dat de twee grootste Vlaamse steden, Antwerpen en Gent, bijkomende vrijheden krijgen om hun personeelsbeleid gestalte te geven, gelet op de grote personeelsaantallen in beide steden. “Beide steden zullen bijvoorbeeld tussengraden en salarisschalen kunnen creëren die niet voorkomen in de stelsels die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld of aangepaste mogelijkheden krijgen rond de meerekenbaarheid van werkervaring in de privé,” zeggen Van Volcem en De Meulemeester.

Tenslotte worden de samenwerkingsmogelijkheden van gemeenten inzake selectie en gezamenlijke wervingsreserves uitgebreid. “Deze uitbreiding van samenwerkingsmogelijkheden sluit aan bij de positieve tendens tot meer inter-gemeentelijke samenwerking.”

Einde van adagium ‘Vertrouwen is goed, controle beter’

Het decreet past in de decentralisatie-oefening die de Vlaamse regering heeft gemaakt. De Meulemeester en Van Volcem: “Het is de bewuste keuze van deze regering om meer bevoegdheden en autonomie te geven aan onze lokale besturen. In vergelijking met andere Europese landen is die autonomie eerder beperkt. Te lang hanteerde Vlaanderen het adagium ‘vertrouwen is goed, controle beter’. Heel wat planlasten en rapporteringsverplichtingen werden al geschrapt. Met dit decreet wordt een volgende stap gezet. We rekenen erop dat de regering op dit elan doorgaat en kijken uit naar het aangekondigde nieuwe Decreet Lokaal Bestuur.”

Gepubliceerd op: 10-05-2016


Terug naar overzicht