This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Verwelkoming nieuwe inwoners

Toespraken

Verwelkoming nieuwe inwoners

Geachte collega’s van de gemeenteraad en de OCMW-raad
Geachte nieuwe inwoners

Jullie zijn in de loop van 2010 in Oudenaarde komen wonen en we vonden het als bestuur dan ook belangrijk om jullie persoonlijk welkom te heten. Weliswaar een beetje laat op het jaar, maar dat heeft een goede reden. In januari 2010 startten hier ingrijpende werken in het gebouw: een panoramische lift werd geïnstalleerd, na een administratieve procedure van 10 jaar, en de verschillende museumzalen werden, en worden nog steeds, onder handen genomen. Mensen ontvang je best niet in een bouwwerf, dus werd de onthaalavond voor de nieuwe inwoners van 2009 uitgesteld tot september jongstleden en nu zijn jullie aan de beurt. Straks kunnen jullie al kennismaken met een paar vernieuwde zalen, maar in maart van volgend jaar vindt de volledige heropening plaats van dit stadhuis, waar achter iedere deur een verhaal schuilt. Dit is nu al een uitnodiging om dan zeker eens terug te komen.

Ik wil eerst en vooral de leden van het schepencollege aan jullie voorstellen:

  • Richard Eeckhaut, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, landbouw en kerkfabrieken
  • Peter Simoens, schepen bevoegd voor sport en recreatie, regie grondbeleid, lokale economie en tewerkstelling
  • Guy Hove, schepen bevoegd voor openbare werken en cultuur
  • Peter Dossche, schepen bevoegd voor financiën, KMO-beleid en personeelszaken
  • Pieter Orbie, schepen bevoegd voor jeugd-, senioren- en andersvalidenbeleid, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, sociaal beleid en aankoopdienst
  • Carine Portois, schepen bevoegd voor feestelijkheden, burgerzaken, Europese zaken en zustersteden
  • Ikzelf ben als burgemeester bevoegd voor communicatie, informatica, toerisme, politie, brandweer en veiligheid en administratieve vereenvoudiging.
  • Luc Vanquickenborne is stadssecretaris.
  • Jean-Pierre Van der Meiren is OCMW-voorzitter. Hij laat zich deze avond verontschuldigen wegens andere verplichtingen.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om beknopt onze stad voor te stellen, vooral via een aantal kerncijfers.

Onlangs hebben we de kaap van de 30.000 inwoners overschreden. Dit betekent dat er sinds het jaar 2000 een groei is van bijna 7% van de bevolking. Samen vormen zij 12.664 gezinnen. 26% van onze inwoners is ouder dan 60 jaar, maar eenzelfde percentage is jonger dan 25 jaar.

Jullie weten allemaal dat de uitgaven van de stad grotendeels gefinancierd worden door inkomsten uit belastingen. De belastingdruk in Oudenaarde ligt echter relatief laag. De aanvullende personenbelasting bedraagt hier 7%; dit percentage is sinds het jaar 2000 ongewijzigd en is lager dan het Oost-Vlaams en Vlaams gemiddelde.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn sinds 2003 onveranderd 1.200. Het gemiddelde bij middelgrote steden – waartoe Oudenaarde ook behoort – is 1.465 en het gemiddelde in het Vlaams Gewest is 1.340.

Er is ook een grote ondernemingszin in onze stad. Wanneer we het aantal bedrijven in het jaar 2000 gelijkstellen met 100, dan klom dit cijfer tegen eind 2009 tot 214. Het gemiddelde bij middelgrote steden is 122,4.

We hebben een werkgelegenheidsgraad of jobratio van 97,5 en een werkzaamheidsgraad van 73,25. Op vlak van werkgelegenheidsgraad doen enkel Gent en Sint-Niklaas het beter in onze provincie. De werkloosheidsgraad bedraagt hier 5,58. Maar we moeten wel toegeven dat ook in Oudenaarde bepaalde bedrijven, die decennialang voor een hoge tewerkstelling zorgden, het momenteel moeilijk hebben door de economische crisis.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in onze stad en de gemiddelde inkomstenaangifte liggen hoger dan het gemiddelde bij middelgrote steden en het Vlaams Gewest.

Bij het stadsbestuur werken 232 personeelsleden, weliswaar niet allemaal voltijds. Er is binnen het bestuur steeds ingezet op de kwaliteit van de dienstverlening, maar de laatste jaren zijn die inspanningen ook geformaliseerd en meetbaar gemaakt. Voor verschillende diensten zijn servicenormen uitgewerkt. Dit betekent dat voor alle kernopdrachten vastgelegd is binnen welke termijn een vraag of opdracht moet beantwoord of uitgevoerd zijn. Een evaluatie na een paar jaar leert dat er hoog gescoord wordt en dat het aantal keren dat een servicenorm niet gehaald wordt grote uitzondering is. Alle servicenormen kunnen teruggevonden worden op onze website.

Op diezelfde website kan je ook allerlei formulieren en documenten downloaden, waardoor je een extra bezoek aan de stadsdiensten kan vermijden. De formulieren zitten nu nog hoofdzakelijk verspreid in de site, maar momenteel worden die gegroepeerd, zodat jullie ze straks allemaal zullen kunnen terugvinden onder het digitaal loket.

Een goede dienstverlening is belangrijk wanneer je weet dat er met een ruim budget gewerkt wordt. In 2010 bedroegen de inkomsten ongeveer 36 en een half miljoen euro en de uitgaven bijna 30 miljoen euro. Wanneer we rekening houden met de positieve resultaten van de voorbije jaren, sloot het boekjaar 2010 met een positief resultaat van bijna 12 miljoen euro.

In 2010 werden voor meer dan 12 miljoen aan investeringen uitgevoerd of opgestart. Daarvoor worden zowel eigen middelen als leningen gebruikt en bepaalde projecten komen in aanmerking voor subsidies van hogere overheden.

De belangrijkste subsidie die we in 2010 - op basis van een uitgebreid en gefundeerd dossier - binnenhaalden, was 3 miljoen euro uit het stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse Regering voor het project Scheldeboorden.

Door de stadsvernieuwingsprojecten Scheldekop/Scheldeboorden en De Ham willen we enerzijds de verbinding tussen het centrum en Pamele verbeteren en anderzijds het wonen in de stad, dichtbij de Schelde, aanmoedigen. De woonprojecten op De Ham brengen een mix aan woongelegenheden met variatie in kostprijs en aangevuld met sociale woningen.

Met het project Scheldeboorden willen we de oevers aan beide zijden van de Schelde meer betrekken bij de stedelijke activiteiten. De kaaien moeten aangename gebruiksruimtes worden voor voetgangers en fietsers; iedereen moet kunnen ‘genieten aan het water’.

Ik leg nu veel nadruk op deze projecten, maar dat betekent niet dat andere zaken geen aandacht meer zouden krijgen, wel integendeel. De voorbije jaren werd ook geïnvesteerd in het opknappen van ontmoetingscentra in de verschillende deelgemeenten. Er is geïnvesteerd in sportaccommodatie en binnenkort wordt ten gronde werk gemaakt van een dossier voor het bouwen van een nieuw stedelijk zwembad.

En ik zou nog bijna vergeten te vermelden dat we grote inspanningen gaan leveren om de aankomst van de Ronde van Vlaanderen vanaf 2012 optimaal te laten verlopen in onze stad.

Om alles in goede banen te leiden, inclusief de andere koersen die onze stad aandoen, zijn 10 werkgroepen opgericht, die zich elk over een bepaald aspect van de organistie buigen. We maken ook werk van een website over de Ronde in Oudenaarde.

Cultuurminnaars kunnen terecht in De Woeker en voor het jonge volkje zijn er tijdens alle schoolvakanties tal van activiteiten, die verzorgd worden door de jeugddienst en de sportdienst.

Op onze website vind je een ruim overzicht van de werking van alle stadsdiensten. Je kan bij elke dienst steeds terecht voor verdere informatie.

De meeste van jullie hebben zich voor deze onthaalavond ingeschreven via mail. Binnenkort zullen jullie een mail ontvangen met de vraag of jullie geïnteresseerd zijn in onze e-brieven. Door op de bevestigingslink te klikken zullen jullie regelmatig e-brieven ontvangen met beleidsnieuws en cultureel nieuws.

Ik zei tijdens mijn inleiding reeds dat volgend jaar dit stadhuis met alle kunstschatten in volle glorie heropent. Iedereen zal dan ook kunnen genieten van een sfeerfilm van 10 minuten, waarin je onze stad op een manier te zien krijgt, die je niet zou vermoeden. We gaan die film hier vanavond niét tonen – terugkomen is de boodschap -, maar wel een korte smaakmaker van ongeveer 2 minuten.

Jullie krijgen die korte versie straks ook mee op dvd, samen met andere toeristische en culturele informatie. In het pakketje vind je ook een brief die je aan de kassa van het zwembad kan inruilen voor een zwemabonnement.

Maar eerst genieten we van de film en daarna volgt een receptie en een rondleiding in een paar zalen van dit gebouw.

Dank u

Gepubliceerd op: 27-10-2011


Terug naar overzicht