This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Vlaams-Parlement ›› Initiatieven

Initiatieven


Een overzicht van de parlementaire initiatieven:

06-07-2016Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
27-01-2016Voorstel van decreet houdende het toeristische logies
19-03-2014Voorstel van decreet houdende een subsidie voor investeringen in residentiŽle woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners
12-02-2014Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 39 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
12-06-2013Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, wat de beroepstermijnen betreft
27-03-2013Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 15, ß7, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
06-02-2013Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract in de wilsbeschikking betreft
24-10-2012Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst
23-05-2012Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
12-05-2010Voorstel van decreet houdende diverse wijzigingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
07-02-2007Voorstel van decreet houdende diverse wijzigingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
21-12-2006Voorstel van decreet tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005
06-07-2005Voorstel van decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003
<<  1     >>